Advies 681: Onvoldoende motivering voor geheimhouding inhoud en verstrekking opdracht

Aanbesteder heeft een opdracht met een geraamde waarde boven de Europese drempelwaarde geheim verklaard en onderhands gegund aan een enkele leverancier met een beroep op artikel 2.23 lid 1 onder e Aw2012. De Commissie overweegt dat aanbesteder niet heeft gemotiveerd waarom de bescherming van de wezenlijke belangen van Nederland niet met minder ingrijpende maatregelen kon worden gewaarborgd dan door geheimhouding van zowel inhoud als verstrekking van de opdracht. Daarmee heeft aanbesteder zijn motiveringsplicht geschonden. De Commissie verklaart de klacht gegrond.