Advies 686: Gunningsbeslissing voldoet niet en aanbesteder houdt zich niet aan eigen (beoordelings)regels

Doordat aanbesteder geen enkele informatie over de kenmerken van de winnende inschrijving op het kwalitatieve onderdeel heeft verstrekt, heeft hij niet voldaan aan zijn motiveringsplicht op grond van artikel 2.130 Aw 2012. Derhalve acht de Commissie het eerste klachtonderdeel gegrond.

In het tweede klachtonderdeel oordeelt de Commissie dat aanbesteder zich op drie door ondernemer aangedragen gronden niet gehouden heeft aan zijn eigen regels ten aanzien van de beoordeling van prijs en kwaliteit. Daarmee is een schending van het transparantiebeginsel vastgesteld. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond. Wel merkt de Commissie op dat door de ondernemer niet gesteld noch gebleken is dat een juiste toepassing van de door aanbesteder gehanteerde beoordelingsregels, voor ondernemer zou hebben geleid tot een situatie waarin voor de ondernemer een kans op gunning aannemelijk was.