Advies 708: Er lijkt geen sprake te zijn van een realistische raming

Een reductie van de inkoopbehoefte van aanbesteder voor de komende jaren op basis van de stellingen van partijen en de overgelegde documenten is niet aannemelijk geworden, wat maakt dat geen sprake lijkt te zijn van een realistische raming. Voldoende aannemelijk is dat aanbesteder bij de berekening van de waarde van de raamovereenkomst niet is uitgegaan van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen overheidsopdrachten. Aan aanbesteder wordt aanbevolen om de raming te herzien, althans voldoende onderbouwd aannemelijk te maken dat de raming realistisch is en om zorg te dragen voor het borgen van een gelijk speelveld. Ten overvloede wordt opgemerkt dat een aanbesteder zowel de geraamde waarde áls de maximale waarde of hoeveelheid dient te vermelden in de aanbestedingsstukken. De Commissie acht de klacht gegrond.