Advies 696: Perikelen rondom inhuuropdracht(en) onder dynamisch aankoopsysteem

Aanbesteder heeft een inhuuropdracht voor een adviseur uitgevraagd onder een dynamisch aankoopsysteem. Ondernemer uit meerdere klachten ten aanzien van het proces. Alle klachtonderdelen verklaart de Commissie ongegrond, behalve het klachtonderdeel dat de motivering van de gunningsbeslissing betreft.

Aanbesteder heeft de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd. Als gevolg daarvan is de opschortende termijn, die aanbesteder zichzelf heeft opgelegd, niet aangevangen en heeft aanbesteder de opdracht onrechtmatig gegund.

Omwille van het leereffect gaat de Commissie vrij uitgebreid in op de vraag wat onder een ‘gangbare dienst’ moet worden verstaan en geeft daarin een aantal gezichtspunten op basis waarvan getoetst kan worden of een dienst als gangbaar kwalificeert of niet.