Advies 703: Had aanbesteder de opdracht Europees moeten aanbesteden?

De Commissie oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de geraamde waarde van de opdracht gelijk aan of hoger is dan het toepasselijke drempelbedrag en dus Europees, met inachtneming van de voorschriften van deel 2 van de Aw 2012, door aanbesteder had moeten worden aanbesteed. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Commissie wijst in enkele overwegingen ten overvloede op verplichtingen voor aanbestedende diensten die ook gelden bij onderdrempelige overheidsopdrachten, zoals de verplichting om op basis van objectieve criteria een keuze te maken voor de wijze waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht en de ondernemer of ondernemers die tot de procedure worden toegelaten en de transparantieplicht bij overheidsopdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang.