Advies 704: Klachten over inhuuropdracht voor een adviseur onder een dynamisch aankoopsysteem

Aanbesteder heeft een inhuuropdracht voor een adviseur uitgevraagd onder een dynamisch aankoopsysteem. Ondernemer uit acht klachten ten aanzien van het proces. De Commissie acht klachtonderdelen 1, 3, 4 en 5 gegrond. Klachtonderdeel 1 betreft het onterecht voeren van prijsonderhandelingen na inschrijving . Klachtonderdelen 3, 4 en 5 betreffen de motivering van de gunningsbeslissing onder het DAS en de daarbij te hanteren opschortende termijn. Voor al deze klachtonderdelen geldt dat aanbesteder heeft erkend dat hij niet conform de aanbestedingsregels heeft gehandeld.

Klachtonderdelen 7 en 8 acht de Commissie ongegrond, omdat ten aanzien daarvan geen eenduidige objectieve feiten zijn vastgesteld. Van klachtonderdeel 2 staakt de Commissie de verdere behandeling omdat de klacht niet binnen het toepassingsbereik van de Commissie valt. Het eerste deel van klachtonderdeel 6 dat gaat over het feit dat aanbesteder aan twee in plaats van aan één adviseur heeft gegund zoals uitgevraagd, acht de Commissie gegrond. Aanbesteder heeft deze klacht erkend. Van het onderdeel dat gaat over de vraag of aanbesteder in strijd met zijn beoordelingskader heeft beoordeeld, staakt de Commissie de verdere behandeling omdat de aanbestedingsstukken niet eenduidig zijn.