Advies 701: Motivering splitsingsgebod

Op 12 maart 2024  heeft de Commissie advies 701 gepubliceerd. Per abuis heeft de Commissie een overweging uit een eerder advies volledig geciteerd. Dit citaat is inmiddels niet meer actueel. Hoewel het geen invloed heeft op de uitkomst van het advies, heeft de Commissie deze overweging (5.19) in dit hersteladvies aangepast. Daarnaast heeft de Commissie in het hersteladvies de suggestie willen wegnemen dat overweging 78 Richtlijn 2014/24/EU ten grondslag zou hebben gelegen aan de bedoeling van de Nederlandse wetgever bij het opstellen van artikel 1.5 Aw 2012. De Commissie is van oordeel dat voornoemde overweging van de Richtlijn 2014/24/EU gezichtspunten bevat die relevant zijn voor de uitleg van artikel 1.5 Aw 2012. In overwegingen 5.10.2, 5.11 en 5.11.3 van dit hersteladvies heeft de Commissie dat nu expliciet(er) gemaakt. Ook deze aanpassing heeft geen verdere gevolgen voor het advies.

Aanbesteder heeft in zijn motivering de opdracht niet in percelen op te delen slechts enkele aspecten uit artikel 1.5 lid 1 Aw 2012 betrokken en geen andere omstandigheden aangedragen die een rechtvaardiging van zijn beslissing zou kunnen dragen. De Commissie concludeert dat aanbesteder in strijd heeft gehandeld met artikel 1.5 lid 3 Aw 2012 en verklaart de klacht gegrond. Dit advies bevat een uitgebreid toetsingskader en bespreekt enkele deelvragen m.b.t. artikel 1.5 lid 3 Aw 2012.