Advies 705: Aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling

De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een kunstmatige samenvoeging van de aan ondernemer X gegunde opdracht tot het verrichten van ontwerpwerkzaamheden, directievoering en nazorg met de opdracht tot de bouw van een nieuw schoolgebouw. Aanbesteder handelt hierdoor in strijd met artikel 1.10a lid 1 Aw 2012, dat een verbod bevat om een opdracht te ontwerpen met het oogmerk om zich aan de toepassing van deel 2 van deze wet te onttrekken. Aanbesteder komt daarom voor de aan ondernemer X gegunde opdracht geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging niet gerechtvaardigd is toegepast. Aanbesteder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de opdracht alleen aan ondernemer X kon worden gegund om technische redenen of omdat er sprake is van een unieke artistieke prestatie of dat de termijnen van de openbare procedure, de niet-openbare procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling niet in acht genomen konden worden als gevolg van gebeurtenissen die door aanbesteder niet voorzien konden worden en niet aan aanbesteder te wijten waren.