8e jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts. Aantal uitgebrachte adviezen verdubbeld

In dit rapportagejaar (1 maart 2020 - 1 maart 2021) zijn iets minder klachten ingediend dan in de voorafgaande vier rapportagejaren. In het rapportagejaar werden namelijk 50 klachten ingediend tegenover 57, 53, 59 respectievelijk 57 in de vier jaren daarvoor.  In totaal zijn er dit rapportagejaar 42 adviezen uitgebracht. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het vorige (zevende) rapportagejaar met 21 uitgebrachte adviezen. Ten tijde van de afronding van deze jaarrapportage had de Commissie nog 13 klachten in behandeling.

Het aantal adviezen waarin de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard, is dit rapportagejaar licht gedaald. In 52% van de 42 uitgebrachte adviezen is de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In het zevende rapportagejaar was dit nog 57% van de 21 gevallen, in het jaar daarvoor in 42% van de 38 gevallen. Voorheen lag dat percentage rond de 65%. Het percentage is nog steeds hoger dan in kort geding. De Commissie heeft geen verklaring voor de schommeling in de cijfers. Zij heeft haar beleid wat betreft de inhoudelijke beoordeling van klachten in ieder geval niet gewijzigd.

Zoals blijkt uit de beleidsvoornemens van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (zie de Kamerbrieven van 12 februari 2021 en 28 juni 2021) wordt in de toekomst voor de Commissie een andere rol voorzien. Die rol zal zich beperken tot de behandeling van zogeheten ‘designklachten’, waarvoor de aanbestedingsprocedure in beginsel moet worden opgeschort. Aangezien de Staatssecretaris een betrekkelijk korte  termijn voor advisering gedurende opschorting beoogt, zullen organisatie, capaciteit en werkwijze van de Commissie daarop moeten worden aangepast. De adviezen van de Commissie worden ten behoeve van praktische bruikbaarheid nu al geruime tijd voorafgegaan door een korte samenvatting. Vooruitlopend op de uitvoering van de eerder bedoelde beleidsvoornemens streeft de Commissie, waar mogelijk, tevens naar kortere adviezen en hanteert zij omwille van de leesbaarheid een iets andere indeling.

De volledige rapportage van de Commissie en de aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer zijn hier en hier te vinden.