Aanpassing advies 665

De Commissie heeft met betrekking tot advies 665 aanleiding gezien tot nuancering van een overweging uit dat advies. De tekst van overweging 4.14 luidde als volgt:

‘Ten overvloede overweegt de Commissie dat het ‘bemensen’ van een gemeentelijk energieloket en het uitvoeren van inkoopacties waarbij inwoners adviezen krijgen over welke installateurs geschikt zijn, twee activiteiten zijn die niet aan dezelfde ondernemer opgedragen zouden moeten worden volgens het document ‘Aandachtspunten bij het werken met een energieloket’ van de VNG, een aanvulling op de Handreiking kwaliteit Energieloketten van het ministerie van BZK en de VNG van februari 2021, vanwege mogelijke belangenverstrengeling.’

Overweging 4.14 luidt thans als volgt:

'Ten overvloede overweegt de Commissie dat het ‘bemensen’ van een gemeentelijk energieloket en het uitvoeren van inkoopacties waarbij inwoners adviezen krijgen over welke installateurs geschikt zijn, twee activiteiten zijn die niet aan dezelfde ondernemer opgedragen zouden moeten worden, vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De Commissie wijst in dat verband op het document ‘Aandachtspunten bij het werken met een energieloket’ van de VNG, een aanvulling op de Handreiking kwaliteit Energieloketten van het ministerie van BZK en de VNG van februari 2021, waarin wordt gewaarschuwd dat iedere (schijn van) belangenverstrengeling bij het inrichten van de aanbesteding en het sluiten van de overeenkomst met het energieloket moet worden voorkomen. Als aandachtspunt is geformuleerd dat de informatievoorziening van het energieloket moet zijn losgekoppeld van de commerciële, uitvoerende activiteiten die hierop volgen.'

Advies 665 is hier terug te vinden: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/documenten/adviezen/2022/07/21/advies-665