Indienen klacht

Klachtenformulier

Uw gegevens

*Verplichte velden

Houdt uw klacht verband met een concrete aanbesteding en/of met het handelen in het kader van de Aanbestedingswet 2012? *

Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen

Heeft u uw klacht al kenbaar gemaakt aan de partij waartegen uw klacht is gericht? *

Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen

Gaat u akkoord met de behandeling van uw klacht in overeenstemming met de inhoud van het Reglement van de Commissie? *

Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen

Type *

Adviseur

Indien u gebruik maakt van juridische ondersteuning kunt u hieronder de contactgegevens kwijt.

Informatie over de aanbestedende dienst

Vul hier de naam in van de organisatie waartegen uw klacht is gericht

Vul hier de gegevens van uw contactpersoon bij organisatie in

Type organisatie *

Inhoud van uw klacht

Is de opdracht op Tenderned aangekondigd? *

Voeg hier het klachtendocument toe zoals u dit kenbaar heeft gemaakt aan de aanbestedende dienst. Tevens kunt u hier ook de (eventuele) reactie van de aanbestedende dienst toevoegen. Toegestane bestandsformaten zijn PDF en Word.

Voeg hier uw overige klachtendocumenten

toe. Bestanden mogen maximaal 5 mb zijn. Indien u hier niet voldoende aan heeft kunt u de bestanden ook mailen aan: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl. (doorgaans zijn relevant: aankondiging, selectieleidraad/aanbestedingsleidraad, bestekstukken, nota’s van inlichtingen, gunningsbeslissing e.d.)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Commissie gebruikt uw gegevens om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld uitgezonderd de beklaagde partij.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat de Commissie anders niet in staat is om uw klacht in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Commissie gebruikt uw gegevens om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld uitgezonderd de beklaagde partij.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie bewaard in het archief van dat Ministerie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *