Indienen klacht

Klachtenformulier

Uw gegevens

*Verplichte velden

Houdt uw klacht verband met een concrete aanbesteding en/of met het handelen in het kader van de Aanbestedingswet 2012?(verplicht)
Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen
Heeft u uw klacht al kenbaar gemaakt aan de partij waartegen uw klacht is gericht?(verplicht)
Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen
Gaat u akkoord met de behandeling van uw klacht in overeenstemming met de inhoud van het Reglement van de Commissie?(verplicht)
Indien nee, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen
Type(verplicht)
Adviseur

Indien u gebruik maakt van juridische ondersteuning kunt u hieronder de contactgegevens kwijt.

Informatie over de aanbestedende dienst
Vul hier de naam in van de organisatie waartegen uw klacht is gericht
Vul hier de gegevens van uw contactpersoon bij organisatie in
Type organisatie(verplicht)
Inhoud van uw klacht
Is de opdracht op Tenderned aangekondigd?(verplicht)
Voeg hier het klachtendocument toe zoals u dit kenbaar heeft gemaakt aan de aanbestedende dienst. Tevens kunt u hier ook de (eventuele) reactie van de aanbestedende dienst toevoegen. Toegestane bestandsformaten zijn PDF en Word.
Voeg hier uw overige klachtendocumenten toe. Bestanden mogen maximaal 5 mb zijn. Indien u hier niet voldoende aan heeft kunt u de bestanden ook mailen aan: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl. (doorgaans zijn relevant: aankondiging, selectieleidraad/aanbestedingsleidraad, bestekstukken, nota’s van inlichtingen, gunningsbeslissing e.d.)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Commissie gebruikt uw gegevens om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld uitgezonderd de beklaagde partij.

Akkoordverklaring(verplicht)