Hoe brengt de Commissie advies uit?

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, brengt de Commissie haar oordeel uit over de gegrondheid van de klacht in de vorm van een advies en doet zij een aanbeveling aan (een) partij(en) als dat nuttig is. Bij het opstellen van het advies laat de Commissie zich in ieder geval leiden door de juridische bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 en het flankerend beleid, zoals de Gids proportionaliteit en het ARW 2012. Waar mogelijk betrekt zij daarbij ook hetgeen in de goede inkooppraktijk gebruikelijk is. Adviezen zijn niet bindend.

De Commissie maakt het advies bekend aan zowel klager als beklaagde.