Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het handelen of nalaten van een aanbestedende organisatie, maar alleen als dat handelen of nalaten valt binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een meervoudig onderhandse, een nationale of een Europese procedure. Ook over het ten onrechte niet aanbesteden van een opdracht kan worden geklaagd. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over het aanbestedingsbeleid van een aanbestedende organisatie.